Oferujemy liny stalowe wszystkich typów, każdego zastosowania - Zapraszamy do kontaktu!      
 

W przygotowaniu

Návod k použití ocelových lan Pouze pro informaci Výtisk nepodléhá aktualizaci Obsah:

(1) Účel

(2) Oblast platnosti

(3) Odpovědnost, spolupráce

(4) Pojmy, zkratky

(5) Postup (popis)

5.1 Označování lan podle ČSN EN 12385

5.2 Vinutí lan 5.2.1 Rozdělení podle smyslu vinutí pramenů v lanech

5.2.2 Rozdělní podle smyslu vinutí drátů v pramenech pramenů v lanech

5.3 Umrtvení lan

5.4 Mazání lan

5.5 Vložka lana

5.6 Kroutivost lan

5.7 Skladování lan

5.8 Pokládání lan, převíjení lan

5.8.1 Převíjení lana

5.8.2 Vytváření smyčky

5.8.3 Odvíjení lan při pokládání

5.9 Dělení nebo zkracování lan

5.10 Vliv strojního zařízení a provozních podmínek na životnost lana

5.10.1 Kladky a lanovnice

5.10.2 Mazání nainstalovaného lana

5.10.3 Další vlivy na životnost lana

5.11 Likvidace lana

5.12 Rizika úrazu vzniklá při manipulaci s lanem u zákazníka

5.12.1 Při manipulaci s cívkou nebo svitkem

5.12.2 Při krácení a dělení lana

(6) Související předpisy

(7) Přílohy LANA VAMBERK s.r.o. list : 2 počet listů : 10

(1) Účel Tato norma podává návod k používání ocelových délkových lan. Obsahuje základní pojmy a všeobecná bezpečnostní kritéria a podmínky k používání, pokyny k obsluze a údržbě a omezení používání.

(2) Oblast platnosti Norma zahrnuje oblast se základními podmínkami pro manipulace, skladování, dělení, spojování a zakončení lan (v rozsahu ČSN EN 12385-1, ČSN EN 12385-2 a ČSN EN 12385-3). Vlastní používání ocelových lan na konkrétním strojním zařízení, ať už jako jeho nedílná část, nebo jako příslušenství se řídí platnými normami pro tato zařízení a jejich příslušenství podle konkrétních technických podmínek, resp. specielních předpisů, týkajících se montáže, způsobu používání, prohlídek, zkoušek a pravidel pro jejich výměnu. Pro specielní použití je nutno tato kriteria doplnit o ustanovení příslušných předpisů a těmi se řídit.

(3) Odpovědnost, spolupráce Výrobce nepřebírá zodpovědnost za vady lan vzniklé nesprávnou manipulací s lanem. použitím nesprávného lana, stavem technického zařízení a nepřesnou specifikaci lana v objednávce, resp. kupní smlouvě.

(4) Pojmy, zkratky U odborných termínů obsažených v textu je vycházeno z terminologie platných norem.

(5) Postup (popis)

5.1 Označování lan podle ČSN EN 12385-2 v platném znění

Příklad : lano  8,0 ČSN EN 12385-4 6x19M-IWRC 1770 B sS

Kde :  8,0 - průměr lana ČSN EN 12385 - 4 - označení normy - Ocelové lano pro všeobecné zdvihací účely, (tabulka č.1) 6x19M - konstrukce lana - šestipramenné lano křížové (tabulka č.2) IWRC - konstrukce duše - drátěná duše(tabulka č.3) 1770 - pevnost drátu –1770 MPa B – povrch drátu – zinkované,(tabulka č.4) sS - typ a směr vinutí - stejnosměrné, levé (viz tabulka 5) neumrtvené - způsob odstranění vnitřního pnutí (viz kap.5.2 PN 01-03) na bubnech - způsob balení suché - způsob mazání (viz kap. 5.3 PN 01-03) tabulka č. 1 – označení normy označení Určení normy ČSN EN 12385 - 4 Pramenná lana pro všeobecné zdvihací účely ČSN EN 12385 - 5 Pramenná lana pro výtahy ČSN EN 12385 - 8 Pramenná tažná a nosná lana pro instalace lanovek navržených pro dopravu osob list : 3 počet listů : 10 tabulka č. 2 – povrchová úprava drátů symbol Typ konstrukce (bez symbolu) Jednovrstvé vinutí S Souběžné vinutí SEAL W Warrington F Filer WS Kombinované souběžné vinutí SealWarrington M Křížové vinutí N Smíšené vinutí tabulka č. 3 – konstrukce duše označení Konstrukce duše FC Duše z vláken IWRC Duše z drátů WSC Duše z drátěného pramene WC Duše z ocele tabulka č. 4 – povrchová úprava drátů označení úprava U Bez povlaku (holý) B pozink tabulka č.5 – typ a směr vinutí označení způsob vinutí* smysl vinutí sZ křížové (protisměrné) pravé zS křížové (protisměrné) levé zZ stejnosměrné pravé sS stejnosměrné levé aZ střídavé pravé aS střídavé levé * první písmeno křížových a stejnosměrných vinutí označuje směr drátů v prameni a druhé písmeno označuje směr pramenu v laně. Druhé písmeno střídavých typů označuje směr pramenů v laně. V případě, že lano bude objednáno podle zrušené normy, bude pracovníky obchodního úseku firmy LANA převedeno podle výše uvedených kritérií. Lana jsou vyráběna v tolerancích :  lana + 5 % hmotnost LANA + 5 % délka lana do 400 m včetně 0% až + 5% více než 400 do 1000 m včetně 0 m až + 20 m více než 1000 m 0% až + 2 % list : 4 počet listů : 10

5.2 Vinutí lan Pokud není v objednávce resp. kupní smlouvě uvedeno jinak fi. LANA Vamberk dodává lana pravá, protisměrná. V případě jiného požadavku musí zákazník tento požadavek specifikovat v objednávce nebo kupní smlouvě. U lan vícepramenných a vícevrstvých je pro určení smyslu vinutí v laně rozhodující smysl vinutí vnější vrstvy.

5.2.1 Rozdělení podle smyslu vinutí pramenů v laně Prameny v laně jsou vinuty v pravé nebo levé šroubovici, podle toho jsou pravá nebo levá (viz obr. 1 a 2). obr. 1) obr. 2) pravé lano levé lano Rozhodující pro volbu smyslu vinutí ocelového lana především pro jeřáby a výtahy je způsob náběhu na navíjecí buben. Podrobnosti jsou zřejmé z obr. 3 a 4. obr. 3) obr. 4) lano pravé lano levé náběh lana shora zdola shora zdola zleva napravo zprava nalevo zprava nalevo zleva napravo

5.2.2 Rozdělení podle smyslu vinutí drátů v pramenech a pramenů v lanech Smysl vinutí drátů v pramenech může výt souhlasný se smyslem vinutí pramenů v lanech nebo opačný. Podle toho jsou lana stejnosměrná a protisměrná. Obojí mohou být pravý nebo levá. U lan vícepramenných a vícevrstvých je pro určení smyslu vinutí v laně rozhodující smysl vinutí vnější vrstvy (viz obr. 5, 6, 7 a 8). L P L P L P L P list : 5 počet listů : 10 obr. 5) obr. 6) lano pravé stejnosměrné lano pravé protisměrné obr. 7) obr. 5) lano levé stejnosměrné lano levé protisměrné Stejnosměrná lana jsou víc náchylná ke kroucení, vykazují však vyšší životnost vlivem menšího opotřebení drátu (dráty se nekříží, dotýkají se v cel délce drátů). Používají se především jako lana nepohyblivá nebo s velmi omezenou pohyblivostí (např.: kotevní lana, nosná lana lanových drah apod.) nebo u zařízení , kde je břemeno vedeno.

5.3 Umrtvení lan Fi. Lana Vamberk s.r.o. dodává lana standardním způsobem umrtvená, tj. lana u nichž je vnitřní pnutí v laně zvláštním výrobním postupem značně sníženo. Lano je pak méně náchylné ke tvoření smyček, po odstranění úvazku (bandáže) na konci lana mají dráty a prameny minimální snahu se rozvinout, přitom zachovávají svůj tvar a dají se snadno uvést do původní polohy. V případě, že zákazník požaduje lano neumrtveném případně jinak, více či méně, umrtvené (např.: umrtvené = pramence, neumrtvené, lano nebo má lano po umrtvení vykazovat jiné parametry než jsou uvedeny v předchozím odstavci) musí tuto skutečnost projednat při uzavírání kupní smlouvy.

5.4 Mazání lan K mazání lan výrobce standardně používá mazadlo na lana ELASKON SK-U - viz příloha č. 1 Informace o výrobku a technické údaje o výrobku ELASKON SK-U. Pokud zákazník požaduje namazání lana mazadlem jiného druhu uvede tuto skutečnost při projednávání před uzavřením kupní smlouvy. Lana objednaná podle katalogu a platných norem jsou výrobcem standardně dodávána jako lana mazaná tzn. vložka i povrch lana jsou mazány. Pokud kupující objedná lana suchá, bude dodáno lano se suchým povrchem a mazanou vložkou. Každé jiné provedení lana (mazání) musí být specifikováno v průběhu projednání kupní smlouvy (v objednávce). Poznámka :V rámci určení správné technické specifikace lana je možno využít zkušeností technického útvaru výrobce. Lana, podle jejich určení a prostředí ve kterém pracují, musí být mazána i v rámci údržby, aby se zabránilo jejich korozi a zvýšenému opotřebení. Výrobce pro domazávání lan v průběhu provozu doporučuje mazadlo ELASKON 30 – viz příloha č. 2 Informace o výrobku a technické údaje o výrobku ELASKON 30 list : 6 počet listů : 10 Mazání kapalnými mazivy lze provést pomocí štětce nebo malířského válce. Mazání sprejem je vhodné v případě krátkých lan. Množství maziva musí být přiměřené, tak aby nemělo vliv na trakci a prokluz lana. Hlavní vliv na četnost mazání má: - způsob a intenzita používání lana - prostředí (teplota, prašnost atd.) - materiál lanovnice a opotřebování lanovnice (tvrdší lanovnici je potřeba mazat častěji, protože se z ní vlivem opotřebení neuvolňuje grafit) - prokluz mezi lanem a lanovnicí Vzhledem k různým provozním podmínkám není možné stanovit konkrétní pravidelný interval mazání. Poznámka : Doporučujeme způsob mazání vždy konzultovat s výrobcem zařízení, na kterém je lano používáno.

5.5 Vložka lana Lana jsou podle platných norem dodávána s drátěnou nebo textilní vložkou. Drátěná vložka je přesně specifikována v normě. U textilních vložek je specifikován pouze průměr vložky. Fi. LANA Vamberk s.r.o. užívá pro výrobu textilních vložek standardně materiály sisal nebo polypropylén. Pokud zákazník neuvede v kupní smlouvě (objednávce) přesný požadavek na materiál textilní vložky, výrobce použije materiál podle vlastního uvážení.

5.6 Kroutivost lan Lana se dělí podle náchylnosti ke kroucení dělí na lana:

a) kroutivá (běžná lana STANDART, SEAL atp.)

b) málo krotivá (HERKULES, STABIL) Lana málo kroutivá jsou určena pro nakládání s břemeny, které jsou volně zavěšeny na 1 průřezu lana a na jeho konci vykazují minimální točivost (jeřábová lana). Tato lana jsou zpravidla více citlivá na nesprávný způsob manipulace.

5.7 Skladování lan Lana je nutno ukládat v suchých skladovacích prostorech, chráněných před povětrnostními a jinými škodlivými vlivy, které by mohly svým působením ocelové lano znehodnotit. Lana jsou od výrobce dodávána na přepravních bubnech, výjimečně ve svazcích. Skladové bubny respektují svým průměrem jádra podmínky skladování a to pro jednopramenná lana na hodnotu rovnu nejméně 45 d (d = jmenovitý průměr lana ), pro lana šesti a vícepramenná je stanoven nejméně na násobek 20 d. U některých lan je průměr bubnu předepsán zvláštními předpisy (např. těžní lana). Pokud přepravní buben tyto předpisy nesplňuje je odběratel povinen zajistit převinutí lana na buben o stanoveném průměru jádra. Lana dodávaná ve svazcích nejsou určena pro dlouhodobé skladování. Pokud je nutno lana užívat ve skladu, musí být respektovány pokyny pro skladování lan podle předchozího článku.kontrolovat mazání lana, vznikající korozi, mechanické poškození apod. Každé skladované lano ať ve svitku nebo na bubnu musí být, vzhledem k jeho budoucímu použití označeno (označit identifikačním štítkem v souladu s EN 12385-2 v platném znění). Tento štítek by měl obsahovat: - označení výrobce - označení výrobce - číslo bubnu (svitku) výrobce - označení lana – jmenovitý průměr, konstrukce lana. Jmenovitá pevnost (dle příslušné normy) - číslo hutního atestu, výrobní číslo lana - délka lana v –m- list : 7 počet listů : 10

5.8 Pokládání lan, převíjení lan Při pokládání a převíjení lan je třeba dbát důsledně na to, aby nedošlo k uvolnění zkrutů, respektive k vytvoření smyček. Při uvolnění zkrutů se prodlouží výška vinutí lana. To má za následek nestejné prodloužení výšek vinutí pramenů a z toho pak drátů v pramenech, což při zatížení lana vede k přetížení vnitřních drátů u lan stejnoměrných a vnějších drátů u lan protisměrných.

5.8.1 Převíjení lana Na správný postup je nutné dbát při převíjení i pokládání lana. Při převíjení lana z bubnu na buben nebo při svazkování (svazkování výrobce nedoporučuje) musí být zachován stejný smysl navíjení (vit obr. 9). obr . 9) převíjení lana SPRÁVNÉ ŠPATNĚ 5.8.2 Vytváření smyčky Při pokládání lan je třeba dbát na to, aby se lano nekroutilo a nevytvářelo smyčky (viz obr. č.10), neztratilo kruty (neodkrucovalo se). Obr. 10) Smyčka lana Vytvoření smyčky na laně nebo jeho odkroucení je příčinou zničení lana v úseku smyčky. Aby se při odvíjení lan netvořily smyčky, případně se lano neodkrucovalo, je nutno dbát ustanovení charakterizovaném v obrázku č.11. list : 8 počet listů : 10 5.8.3 Odvíjení lan při pokládání obr. 11) nesprávné a správné odvíjení lan při pokládání NESPRÁVNÉ SPRÁVNĚ Lano se převíjí vždy shora (nesmí se např. odvíjet shora a navíjet zespodu). Cívky jsou od sebe vzdáleny asi 10 až 15 m a pomocí brzd je udržováno převíjené lano stále v mírně napjatém stavu. Lano se smí odvíjet z cívek nebo ze svitku nebo cívky. Za vady lana vzniklé nespránou manipulací při převíjení nebo odvíjení nenese výrobce odpovědnost.

5.9 Dělení nebo zkracování lan Dělení nebo zkracování lan lze provádět rozbrušováním, řezáním plamenem, střihem nůžkami, apod. Místo dělení se opatří předem po obou stranách úvazky (bandážemi) z měkkého drátu. Délky úvazku je minimálně 5d u lan do průměru 35 mm. U lan se sníženou kroutivostí musí být zajištění bandážemi dlouhé min 5 průměrů lana, případně 2 kratšími. Bandáže musí být dostatečně staženy aby nedošlo k protočení lana. Při dělení, řezání plamenem, je nutno ihned po rozdělení hořící části lana (textilní vložka, mazivo) uhasit a ochladit aby nedošlo ke změně pevnosti drátu. Svařené dráty je nutno uvolnit, aby se odstranilo nebezpečí nestejnoměrného zatížení drátu v laně po naložení.

5.10 Vliv strojního zařízení a provozních podmínek na životnost lana Vliv strojního zařízení a provozních podmínek na životnost lana specifikuje norma ČSN EN 12385 – 3

5.10.1 Kladky a lanovnice Kladky, kotouče, válce, bubny apod. na které se má lano navíjet, nebo které lano vedou, se musí pravidelně kontrolovat. V případě v opotřebení drážek je nutno je přebrousit. Poloměr zakřivení drážky má být v rozmezí od 0,53 d do 0,6 d (viz obr. 12). Uvedené hodnoty platí pro běžné kladky ocelové, litinové, případně z jiného kovu. Hodnoty neplatí, je-li drážka vyložena jiným materiálem (např. pryžovou směsí). Drážky s větším poloměrem zakřivení jsou nevhodné , protože s rostoucím poloměrem zakřivení dna drážky se zmenšuje styčná plocha lana a drážky, tj. zvyšuje se měrný tlak mezi lanem a drážkou (kladkou, lanovnicí, bubnem nebo kotoučem), a tím se snižuje životnost lana. list : 9 počet listů : 10 Drážky s menším poloměrem zakřivení způsobuje životnost lana. Drážky s menším poloměrem zakřivení způsobují, že nové lano si vypracovává postupně drážku, a tím se neúměrně opotřebuje, výrazně se snižuje životnost lana. Mají-li lanové kotouče několik drážek, musí mít všechny drážky shodný průměr, aby nevzniklo kladkostrojní napětí. Obr. 12) Poloměr zakřivení dna drážky Navíjení lana ve více vrstvách na buben je nutno omezit na nejmenší možnou míru, poněvadž způsobuje zvýšení opotřebení lan. Tam, kde se tomu nelze vyhnout, se doporučuje, aby byl buben opatřen po straně navádějícím klínem, čímž se dosáhne pravidelného ukládání lana do další vrstvy. Příruby musí mít obě čela navíjecího bubnu.

5.10.2 Mazání nainstalovaného lana Pravidelným mazáním lan v provozu lze dosáhnout podstatného zvýšení jejich životnosti. Mazáním se lano chrání před korozí a výrazně se snižuje opotřebení lana (např. ELASKON, MIBORA atp.), které jsou neutrální a vykazují dostatečnou vaznost a přilnavost. K mazání nelze užívat použité oleje (např. z převodových skříní). Lana je nutno mazat pravidelně, s přihlédnutím k provozním podmínkám a agresivitě prostředí. Zásadně lze přimazávat jen suchá, pokud možno očištěná lana. Lana z pozinkovaných drátů se mažou stejně jako lana z drátů holých.

5.10.3 Další vlivy na životnost lana Životnost lana je rovněž ovlivněna dalšími vlivy jako je konstrukce lana, střídavý ohyb lana na drážky, počet pracovních cyklů za jednotku času, vliv prostředí,teplotní rozmezí atd.: - pramenná lana s duší nebo středem z vláknem mohou být požívána maximálně do 100oC. - pramenná lana s duší z oceli mohou bát používána do teploty 200oC

5.11 Likvidace lana Lana (ocelová), pokud při jejich provozu nedošlo k jejich kontaminaci při činnostech u zákazníka, lze je využívat-odstraňovat všemi běžnými způsoby vzhledem k tomu, že neobsahují žádné látky ohrožující životní prostředí. Využití-odstranění je nutné provádět v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství, zejména zákon o odpadech č.185/2001 Sb., a jeho prováděcí předpisy vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.,v aktuálním znění. Doporučené zařazení odpadu dle katalogu odpadu kategorie: ostatní odpad "O" k.č.170405 - Železo a ocel., k.č. 160117 - Železné kovy. V takovém případě je odpad předáván k materiálovému využití oprávněnou osobou (firma oprávněná nakládat s odpady). Při kontaminaci lana nebezpečnou látkou během užívání, je nutné je předávat k využití- odstranění jako nebezpečný odpad v závislosti na povaze a vlastnostech znečišťující nebezpečné látky (údaje o způsobu využití- odstranění lze zjistit z bezpečnostního listu znečišťující látky). Doporučené zařazení odpadu dle katalogu odpadu kategorie : nebezpečný odpad "O/N" odpad 170405 - Železo a ocel, k.č. 160117 - Železné kovy, kategorie: nebezpečný odpad "N" k.č. 160121 - Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14. V takovém případě je odpad předáván k další úpravě (odstranění nebezpečných látek) a následnému materiálovému využití nebo je předáván k odstranění oprávněnou osobou (firma oprávněná nakládat s odpady). 0,53 – 0,6 d list : 10 počet listů : 10

5.12 Rizika úrazu vzniklá při manipulaci s lanem u zákazníka

5.12.1 při manipulaci s cívkou nebo svitkem - nebezpečí nakulení nebo pádu břemena na pracovníka, přimáčknutí při manipulaci Opatření : podle hmotnosti břemene použití vhodné manipulační techniky (vysokozdvižný vozík, paletovací vozík atd.)a osobních ochranných pomůcek (pracovní rukavice a obuv) - nebezpečí zranění ruky drátem při manipulaci s lanem při odvíjení Opatření : použití osobních ochranných pomůcek (pracovní rukavice a obuv)

5.12.2 při krácení a dělení lana - nebezpečí zranění ruky drátem při manipulaci s lanem Opatření : použití osobních ochranných pomůcek (pracovní rukavice) - odlétávající okuje a jiskry od ruční brusky Opatření : použití osobních ochranných pomůcek (brýle, obličejový štít, rukavice, pracovní oděv)

(6) Související předpisy - dokumentace Systému kvality LANA Vamberk s.r.o. - výrobní dokumentace firmy LANA Vamberk s.r.o. - ČSN EN 12385 – 1 v platném znění - Ocelová drátěná lana – Bezpečnost Část 1 : Všeobecné požadavky - ČSN EN 12385 – 2 v platném znění - Ocelová drátěná lana – Bezpečnost Část 2 : Definice, označování a klasifikace - ČSN EN 12385 – 3 v platném znění - Ocelová drátěná lana – Bezpečnost Část 3 : Informace pro používání a údržbu

(7) Přílohy příloha č. 1 Informace o výrobku a technické údaje o výrobku ELASKON SK-U příloha č. 2 Informace o výrobku a technické údaje o výrobku ELASKON 30

 

164555 (130)

Atest 3.1 oraz 2.2 EN 10204

.

Oświadczenie CE

Świadectwo CE

Certyfikat TÜV ISO 9001:2009

.

28 maj 2020

 

© 2020 Artur Szkatuła MASZYNY.PW

 

Drogi użytkowniku,

Potrzebujemy Twojej świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Wymaga tego od nas Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) wchodzące w życie już 25 maja 2018 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom będziemy jeszcze lepiej chronili Twoje dane osobowe! Poniżej wszystkie niezbędne informacje.

Administratorem danych jest Grażyna Jachowicz Maszyny.PW 32-046 Minoga, Gołyszyn 61 NIP 9441010179

Zaufani partnerzy – tutaj lista

Wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych i innych parametrów zapisywanych w plikach cookies, pozostawianych w trakcie przeglądania stron i serwisów internetowych, w celach analitycznych oraz w celach marketingowych (łącznie z profilowaniem) przez Grażyna Jachowicz Maszyny.PW 32-046 Minoga, Gołyszyn 61 i jej zaufanych partnerów.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO, a jego cele to:
1. Tworzenie statystyk i dopasowanie treści stron do preferencji Użytkownika
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
3. Wykrywanie botów i nadużyć
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

PODSTAWY PRAWNE:

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną – brak możliwości świadczenia usługi bez niezbędnych danych
2. Marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – zgoda Użytkownika
3. Pozostałe – uzasadniony prawnie interes administratora danych
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Google Ads, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Freshmail [jeśli jest tego więcej to tutaj trzeba wszystkie wymienić], agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. 
Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jestem świadomy swoich praw:

1. Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie, a moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
2. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych
3. Mam prawo skorygowania niepoprawnych danych
4. Mam prawo do usunięcia informacji 
5. Mam prawo do ograniczenia przetwarzania danych
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Mam prawo do przenoszenia danych


Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
Brak wyrażenia zgody uniemożliwi lub ograniczy dostęp do usług fundacji, może też wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony.
Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Swoją wcześniej wydana zgode możesz cofnąć klikając przycisk u dołu strony "Cofnij zgodę"

 
 
Szanowny Użytkowniku

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online.

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, jako właściciel serwisu z którego właśnie korzystasz. Nasze pełne dane znajdziesz w polityce prywatności dostępnej na naszej stronie. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgód, o które prosimy Twoje dane zostaną przekazane do naszych Zaufanych Partnerów. Ich pełną listę możesz zawsze sprawdzić w naszej polityce prywatności.

W celu świadczenia najwyższej jakości usług zarówno my, jak i nasi Zaufani Partnerzy na naszej stronie korzystamy z tzw. plików cookie w celu: lepszego doboru prezentowanych treści, personalizowania reklam a także w celu analizowania ruchu na stronie. Niektóre podmioty trzecie wymagają Twojej zgody na zbieranie danych, aby móc wyświetlać Ci spersonalizowane treści i reklamy. Dzięki takiemu wykorzystaniu technologii cookie jesteśmy w stanie emitować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

Klikając przycisk „Rozumiem, dziękuję" lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte powyżej.

W każdej chwili możesz edytować wyrażone zgody (również całkowicie je wycofać) postępując zgodnie z instrukcją na stronie naszej polityki prywatności.

 
Pamiętaj! Zgodnie z RODO jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili zmienić lub wycofać tutaj.